CO ROBIMY?

Zakres czynności PRZEGLĄDY OKRESOWE OBEKTÓW BUDOWLANYCH:
Zakres czynności:
  1. Kontrola okresowa, co najmniej raz w roku, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego:
    • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
    • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
    • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
  2. Kontrola okresowa, co najmniej raz na 5 lat, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrola ta obejmuje również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
  3. Kontrola okresowa w zakresie sprawdzenia stanu technicznego, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2; (osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli);
  4. Opracowanie książek obiektów;
(c) KB Poznań Sp. z o.o. Strona główna Misja Co robimy Wybrane realizacje Kontakt