CO ROBIMY?

Zakres czynności AUDYT INWESTYCJI:
 1. Zagadnienia formalno-prawne
  1. Weryfikacja i analiza zgodności z koncepcją programowo – przestrzenną inwestycji oraz celami inwestora
   • miejscowych warunków zagospodarowania terenu
   • warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych
   • warunków zapewnienia dostawy mediów
   • zabezpieczenia interesów osób trzecich
   • kompletności posiadanej dokumentacji
   • zawartych umów z wykonawcami, dostawcami mediów i usług
   • budżetu inwestycji
  2. Weryfikacja i analiza zgodności z przepisami architektoniczno-budowlanymi
   • projektu budowlanego i projektów wykonawczych, w tym sprawdzenie uprawnień i kwalifikacji zawodowych projektantów
   • decyzji pozwolenia na budowę i klauzuli jej ostateczności
   • zgodnego z prawem zgłoszenia rozpoczęcia wykonywania robót
   • dokumentów potwierdzających dopuszczenie wbudowywanych wyrobów, materiałów, urządzeń do stosowania w budownictwie
   • rejestracji zdarzeń i dokumentowanie wykonywanych czynności w dzienniku budowy (montażu, rozbiórki itp.)
   • przechowywania, dostępności i archiwizacji dokumentacji inwestycji
   • struktury funkcjonowania i zarządzanie budową ze względu na ważność podejmowania decyzji i kompetencje danych osób
   • zarządzania budową i procedurami po względem bhp i p.poż.
   • procedur i dokumentowania odbiorów technicznych
   • procedur i dokumentowania odbiorów ( kontroli) przez organy administracji budowlanej
   • procedur uzyskania pozwolenia na użytkowanie
   • źródeł uzyskiwania materiałów, wyrobów, urządzeń
   • wytwarzania, gromadzenia i utylizacji odpadów po produkcji budowlanej
  3. Weryfikacja i analiza dotycząca firm uczestniczących w realizacji zadania
   • zezwoleń na prowadzenie danego rodzaju działalności
   • legalności zatrudnienia poszczególnych firm przy zadaniu (oficjalne zgłoszenie inwestorowi podwykonawców ze względu na ustawowy wymóg „solidarnego płatnika”)
   • zdolności do finansowania robót ( informacje o zgromadzonych środkach pieniężnych lub aktywach, zdolności kredytowej, brak zaległości wobec beneficjentów podatków skarbowych itd.)
   • zdolności technicznej do prowadzenia prac ( kadra techniczna, zatrudnienie, sprzęt, maszyny i urządzenia itp.)
   • doświadczenie firmy przy realizacji podobnych zadań ( referencje, zaświadczenia, certyfikaty itp.)
   • struktura i organizacja, obieg dokumentów, decyzyjność
   • systemy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 2. Zagadnienia realizacyjne
  1. Weryfikacja i analiza działań uczestników procesu inwestycyjnego
   • sprawdzenie uprawnień i kwalifikacji zawodowych poszczególnych inspektorów nadzoru oraz ich koordynatora, kierownika budowy, kierowników robót i innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, uczestniczących w wykonaniu zadania
   • protokolarne przejęcie placu budowy
   • protokolarne przejmowanie oraz odbiory wykonanych robót, obiektów
   • obsługi geologicznej i geodezyjnej budowy prowadzonej przez uprawnione osoby
   • sprawowanie i sposób dokumentowania przez projektanta nadzoru autorskiego
   • zachowanie procedur związanych z uzgadnianiem i wprowadzaniem rozwiązań zamiennych, dodatkowych i zaniechanych w stosunku do projektu
   • wykonywanie zaleceń organów kontrolnych przez kierownictwo budowy
   • prowadzenie przez kierownictwo budowy dokumentacji budowy w zakresie wymagań urzędowych (dziennik budowy, plan bioz, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowywane wyroby, materiały, urządzenia)
   • prowadzenie przez kierownictwo budowy dokumentacji budowy w zakresie ustalonym z inwestorem (sprawozdania z wykonania rzeczowego i finansowego, raportowanie postępu i zagrożeń wykonania robót itp.)
   • przygotowanie, gromadzenie, przekazywanie przez kierownictwo budowy dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
   • sprawowanie i sposób dokumentowania nadzoru inwestorskiego na budowie
   • zachowanie procedur urzędowych i kompletność składnych dokumentów przy występowaniu do organów nadzoru budowlanego, instytucji opiniujących, dostawców mediów
  2. Weryfikacja i analiza prowadzonych robót
   • zgodności prowadzonych prac z projektem, nadzorem autorskim, zaleceniami inspektorów nadzoru
   • zgodności terminowości prowadzonych prac z harmonogramem rzeczowym inwestycji
   • kontrola zgodności z przewidzianymi projektem wbudowywanych materiałów, wyrobów itp.
   • kontrola jakości wykonywanych prac
   • kontrola kompletności technologii i systemów wykonywania robót
   • zgłaszanie i przeprowadzanie odbiorów technicznych, robót ulegających zakryciu lub zanikających
   • kontrola skuteczności usuwania wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów
   • wykonywania prac i zabezpieczeń budowy pod względem bhp i p.poż. oraz porządku
   • organizacja placów składowych, zapleczy
   • procedur obiegu dokumentów
   • zabezpieczeń i ochrony wykonanych prac
   • utylizacji odpadów po produkcji budowlanej
   • ochrony terenu inwestycji
   • występujących zagrożeń dla terminowej realizacji prac
  3. Weryfikacja i analiza wykonania harmonogramu finansowego inwestycji
   • zgodności fakturowania robót z rzeczywistym postępem, wykonaniem prac
   • terminowej zgodności wydatków z założonymi w budżecie
   • potwierdzenie terminowych wpływów finansowych na rzecz wykonawcy
   • potwierdzenie terminowych wpływów na rzecz podwykonawców, dostawców
   • kompletności dokumentów wymaganych z fakturami ( protokoły itp.)
   • zasadności i poprawności wycen robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
   • występujących zagrożeń dla wykonania budżetu inwestycji
(c) KB Poznań Sp. z o.o. Strona główna Misja Co robimy Wybrane realizacje Kontakt