CO ROBIMY?

Zakres czynności INŻYNIER KONTRAKTU:
 1. Przygotowanie zawiadomienia i zgłoszenie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczęcia robót.
 2. Zgłoszenie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego objęcia przez przedstawiciela Generalnego Wykonawcy obowiązków Kierownika Budowy oraz obowiązków Inspektorów Nadzoru przez przedstawicieli Inżyniera Kontraktu.
 3. Przygotowanie, zarejestrowanie i przekazanie Generalnemu Wykonawcy Dziennika Budowy.
 4. Sprawdzenie planu BIOZ dla budowy wykonanego przez Generalnego Wykonawcę.
 5. Przekazanie Generalnemu Wykonawcy (oraz innym wykonawcom i dostawcom poza dostawcami inwestorskimi wyposażenia obiektów) kompletu dokumentacji projektowej.
 6. Przekazanie przy udziale Inwestora placu budowy Generalnemu Wykonawcy (oraz innym wykonawcom i dostawcom poza dostawcami inwestorskimi wyposażenia obiektów).
 7. Koordynacja robót budowlanych w powiązaniu z dostawami inwestorskimi wyposażenia obiektów.
 8. Reprezentowanie Inwestora przy przeprowadzeniu wszelkich niezbędnych procedur formalno - prawnych przewidzianych w Prawie Budowlanym dla przedmiotowej inwestycji.
 9. Prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, w tym:
  • sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych;
  • prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy.
 10. Kontrola przestrzegania przez Generalnego Wykonawcę (oraz innych wykonawców i dostawców) należytego ładu, porządku, przepisów BHP i ochrony mienia w obrębie placu budowy.
 11. Koordynacja nadzoru autorskiego.
 12. Koordynacja nadzoru geologicznego.
 13. Koordynacja obsługi geodezyjnej robót i inwentaryzacji powykonawczej.
 14. Organizacja, prowadzenie, protokołowanie narad koordynacyjnych.
 15. Prowadzenie dokumentacji zadania inwestycyjnego.
 16. Kontrola kosztów budowy w zakresie robót Generalnego Wykonawcy (oraz innych wykonawców i dostawców poza dostawcami inwestorskimi wyposażenia obiektów), w tym:
  • weryfikacja dostarczanych obmiarów;
  • weryfikacja dostarczanych kosztorysów;
  • opiniowanie Inwestorowi i przedstawianie do zatwierdzenia płatności danego podmiotu zgodnie z procedurami określonymi w umowie łączącej Inwestora z tym podmiotem.
 17. Opracowywanie comiesięcznych sprawozdań finansowo-rzeczowych z zaawansowania inwestycji wraz z przesłaniem Inwestorowi w formie papierowej oraz elektronicznej.
 18. Powołanie i nadzorowanie prac komisji odbiorowej.
 19. Skompletowanie dokumentacji odbiorowej.
 20. Zgłoszenie o zakończeniu budowy do odpowiednich służb przewidzianych w Prawie Budowlanym.
 21. Udział w kontrolach ww. służb oraz koordynacja robót do wykonania w wyniku ewentualnych uwag tych służb w trakcie procedur odbiorowych.
 22. Przygotowanie wniosku o pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz załącznikami oraz nadzorowanie procedury uzyskania pozwolenia.
 23. Bieżące zarządzenie przepływem informacji.
(c) KB Poznań Sp. z o.o. Strona główna Misja Co robimy Wybrane realizacje Kontakt